Βρέθηκαν 46 αποτελέσματα   RSS     Οικονόμου Αντώνης  [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

Πιθανότητες και Στατιστική, Τμήμα Πληροφορικής και Tηλεπικοινωνιών

- Λήμμα Neyman Pearson / Παραδείγματα
Εξάμηνο: 3o 2015-01-14 00:59:55 334

Πιθανότητες και Στατιστική, Τμήμα Πληροφορικής και Tηλεπικοινωνιών

- Έλεγχοι υποθέσεων, Γραμμική Παλινδρόμηση - Πλαίσιο στατιστικών ελέγχων υποθέσεων - Πηλίκο πιθανοφάνειας
Εξάμηνο: 3o 2015-01-14 00:59:56 294

Πιθανότητες και Στατιστική, Τμήμα Πληροφορικής και Tηλεπικοινωνιών

- Παράδειγμα: - Διαστήματα Εμπιστοσύνης για ποσοστά, διαφορά ποσοστών (συνέχεια) - Παράδειγμα: Περιορισμός μεγέθους δείγματος
Εξάμηνο: 3o 2015-01-13 00:59:56 241

Πιθανότητες και Στατιστική, Τμήμα Πληροφορικής και Tηλεπικοινωνιών

- Διαστήματα Εμπιστοσύνης - Διαστήματα εμπιστοσύνης για το μ κανονικής κατανομής - Γενική μέθοδος κατασκευής Διαστήματος εμπιστοσύνης - Παράδειγμα: - Διαστήματα Εμπιστοσύνης για ποσοστά, διαφορά ποσοστών
Εξάμηνο: 3o 2015-01-13 01:00:00 255

Πιθανότητες και Στατιστική, Τμήμα Πληροφορικής και Tηλεπικοινωνιών

- Αμερόληπτη Δειγματική Διασπορά - Εκτημήτριες μέγιστης Πιθανοφάνειας - Διαισθητική ερμηνεία Εκτιμητριών μέγιστης Πιθανοφάνειας - Παράδειγμα: Εξαγωγή σφαιριδίων από κάλπη - Άσκηση: ΕΜΠ από τ.δ. Διωνύμικης
Εξάμηνο: 3o 2015-01-07 00:59:56 294

Πιθανότητες και Στατιστική, Τμήμα Πληροφορικής και Tηλεπικοινωνιών

- Στατιστική. Βασική Εκτιμητική - Κλασική Στατιστική Συμπερασματολογία - Παράδειγμα: Χρόνος ζωής εξαρτημάτων - Βασικές έννοιες - Σφάλματα, Μεροληψία - Κλασικές εκτημίτριες μέσου και διασποράς
Εξάμηνο: 3o 2015-01-07 00:59:55 400

Πιθανότητες και Στατιστική, Τμήμα Πληροφορικής και Tηλεπικοινωνιών

- Κεντρικό Οριακό Θεώρημα - Άσκηση: Προσδιορισμός ελαχίστου αριθμό κλινών σε ένα νοσοκομείο - Άσκηση: Εισόδημα χαρτοπαίκτη
Εξάμηνο: 3o 2014-12-23 00:59:56 172

Πιθανότητες και Στατιστική, Τμήμα Πληροφορικής και Tηλεπικοινωνιών

- Κεντρικό Οριακό Θεώρημα: Εφαρμογές και ασκήσεις - Κεντρικό Οριακό Θεώρημα De Moivre , Laplace - διόρθωση συνέχειας - Ποιότητα προσέγγισης - Παραδείγματα: 1. Σύγκριση προσεγγίσεων 2. Προσεγγιστικός υπολογισμός σημιακής διωνυμικής πιθανότητας - άσκηση: Συνολικό κέρδος από ρίψεις ζαριού
Εξάμηνο: 3o 2014-12-23 00:59:59 167

Πιθανότητες και Στατιστική, Τμήμα Πληροφορικής και Tηλεπικοινωνιών

- Ανισότητα Chebyshev. τι συμβαίνει όταν Var[x]=0 - Ασθενής νόμος μεγάλων αριθμών - Κεντρικό οριακό θεώρημα (1η μορφή) - Κεντρικό οριακό θεώρημα (2η μορφή) - Ερμηνεία του Κεντρικού οριακού θεωρήματος - Κεντρικό οριακό θεώρημα: Τρόπος εργασίας - Άσκηση 1: Συνολικό φορτίο αεροπλάνου - Άσκηση 2: Συνολική παραγωγή σε καθορισμένο χρόνο
Εξάμηνο: 3o 2014-12-17 00:59:56 181

Πιθανότητες και Στατιστική, Τμήμα Πληροφορικής και Tηλεπικοινωνιών

- Ανισότητες και Οριακά θεωρήματα, στην Θεωρία Πιθανοτήτων - Ανισότητα Markov - Ανισότητα Chebyshev - Ανισότητα Chernoff - Ανισότητα Cauchy-Schwartz - Ανισότητα Jensen
Εξάμηνο: 3o 2014-12-17 00:59:56 225

Πιθανότητες και Στατιστική, Τμήμα Πληροφορικής και Tηλεπικοινωνιών

- Μετασχηματισμοί: Ορισμός, Ιδιότητες - Παραδείγματα: 1. Μετασχηματισμός διακριτής τυχαίας μεταβλητής 2. Μετασχηματισμός τυχαίας μεταβλητής Poisson 3. Μετασχηματισμός γεωμετρικής τυχαίας μεταβλητής 4. Μετασχηματισμός εκθετικής τυχαίας μεταβλητής
Εξάμηνο: 3o 2014-12-16 00:59:57 179

Πιθανότητες και Στατιστική, Τμήμα Πληροφορικής και Tηλεπικοινωνιών

- Συνδιακύμανση, Συσχέτιση, Μετασχηματισμοί - Συνδιακύμανση: Ορισμός, Ιδιότητες - Διασπορά αθροίσματος τυχαίων μεταβλητών - Συντελεστής (γραμμικής) συσχέτισης δύο τυχαίων μεταβλητών: Ορισμός, Ιδιότητες
Εξάμηνο: 3o 2014-12-16 01:00:00 192

Πιθανότητες και Στατιστική, Τμήμα Πληροφορικής και Tηλεπικοινωνιών

- Ανεξαρτησία τυχαίων μεταβλητών - Ανεξαρτησία, συναρτ. τ.μ., μέση τιμή, Διασπορά - Ασκήσεις
Εξάμηνο: 3o 2014-12-10 00:59:56 204

Πιθανότητες και Στατιστική, Τμήμα Πληροφορικής και Tηλεπικοινωνιών

- Δέσμευση, ανεξαρτησία τυχαίας μεταβλητής - Δέσμευση σε τυχαία μεταβλητή - Υπολογιστικά θεωρήματα με τη δεσμευμένη συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας - Δεσμευμένη μέση τιμή
Εξάμηνο: 3o 2014-12-10 00:59:55 184

Πιθανότητες και Στατιστική, Τμήμα Πληροφορικής και Tηλεπικοινωνιών

- Άσκηση: Συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας σε ορθογώνιο (συνέχεια) - Άσκηση: Συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας σε τρίγωνο - Δέσμευση σε ενδεχόμενο Παράδειγμα: Χρόνος στη στάση
Εξάμηνο: 3o 2014-12-09 00:59:58 169

Πιθανότητες και Στατιστική, Τμήμα Πληροφορικής και Tηλεπικοινωνιών

- Πολυδιάστατες συνεχείς τυχαίες μεταβλητές, Δέσμευση - Διδιάστατη συνεχής τυχαίας μεταβλητής - Περιθώριες συναρτήσεις πυκνότητας - Αναλογία διακριτών-συνεχών (πολυδιάστατων) - Από κοινού συναρτήσεις κατανομής - Γενίκευση: Περισσότερες από δύο τυχαίες μεταβλητές - Άσκηση: Συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας σε ορθογώνιο
Εξάμηνο: 3o 2014-12-09 01:00:01 254

Πιθανότητες και Στατιστική, Τμήμα Πληροφορικής και Tηλεπικοινωνιών

- Συνεχείς τυχαίες μεταβλητές, συνάρτηση κατανομής. Ασκήσεις: 1. Υπολογισμοί για συνεχείς τ.μ. 2, Συναρτήσεις συνεχούς τ.μ. 3, Μη-φραγμένη συνεχή τυχαία μεταβλητή
Εξάμηνο: 3o 2014-12-03 00:59:57 185

Πιθανότητες και Στατιστική, Τμήμα Πληροφορικής και Tηλεπικοινωνιών

- Κανονικές τυχαίες μεταβλητές - Πολυδιάστατες συνεχείς τυχαίες μεταβλητές - Ορισμός κανονικής τ.μ. - Σημασία των κανονικών τ.μ. - Γραμμικοί Μετασχηματισμοί - Τυποποιημένη κανονική - Διαδικασία υπολογισμών για κανονική τ.μ. - Παράδειγμα: Ύψος χιονόπτωσης - Πίνακας τιμών κανονικής κατανομής
Εξάμηνο: 3o 2014-12-03 00:59:56 211

Πιθανότητες και Στατιστική, Τμήμα Πληροφορικής και Tηλεπικοινωνιών

- Η συνεχής ομοιόμορφη τυχαία μεταβλητή - Η Εκθετική Κατανομή
Εξάμηνο: 3o 2014-12-02 00:59:56 216

Πιθανότητες και Στατιστική, Τμήμα Πληροφορικής και Tηλεπικοινωνιών

- Συνεχείς τυχαίες μεταβλητές - Συνάρτηση Κατανομής - Ορισμός τυχαίας μεταβλητής - Παράδειγμα: Ρίψη βέλους σε κυκλικό στόχο - Διαφορές / Ομοιότητες: Συναρτήσεις μάζας πιθανότητας - Συναρτήσεις πυκνότητας πιθανότητας - Μέση τιμή και Διασπορά συνεχούς τυχαίας μεταβλητής
Εξάμηνο: 3o 2014-12-02 01:00:00 228
Top