Βρέθηκαν 17 αποτελέσματα   RSS     Μικροτεκτονική - Τεκτονική Ανάλυση [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

[Play] Ημέρα 9, Μέρος Α'  / Διάλεξη 17 (Στυλιανός ΛόζιοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Μικροτεκτονική - Τεκτονική Ανάλυση, Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

Γραμμώσεις (τι είναι, ταξινόμηση, μηχανισμοί δημιουργίας).
Εξάμηνο: 6o 2015-05-26 00:54:02 87
[Play] Ημέρα 8, Μέρος Β'  / Διάλεξη 16 (Στυλιανός ΛόζιοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Μικροτεκτονική - Τεκτονική Ανάλυση, Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

Στεμματικές δομές Coronas (συνέχεια) - Δομές σε χώρους διεύρυνσης (φλέβες, πιεζοσκιές, πιεζοπαρυφές, micro boudinage).
Εξάμηνο: 6o 2015-05-19 00:32:26 91
[Play] Ημέρα 8, Μέρος Α'  / Διάλεξη 15 (Στυλιανός ΛόζιοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Μικροτεκτονική - Τεκτονική Ανάλυση, Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

Περίβλημα αντιδράσεων Reaction rim και κελυφικές ή στεμματικές δομές Coronas.
Εξάμηνο: 6o 2015-05-19 00:27:39 93
[Play] Ημέρα 7, Μέρος Β'  / Διάλεξη 14 (Στυλιανός ΛόζιοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Μικροτεκτονική - Τεκτονική Ανάλυση, Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

Πορφυροβλάστες (συνέχεια)(παραδείγματα).
Εξάμηνο: 6o 2015-05-12 00:26:46 68
[Play] Ημέρα 7, Μέρος Α'  / Διάλεξη 13 (Στυλιανός ΛόζιοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Μικροτεκτονική - Τεκτονική Ανάλυση, Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

Πορφυροβλάστες (τι είναι και πως αναπτύσσονται, ταξινόμηση).
Εξάμηνο: 6o 2015-05-12 00:39:35 85
[Play] Ημέρα 6, Μέρος Β'  / Διάλεξη 12 (Στυλιανός ΛόζιοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Μικροτεκτονική - Τεκτονική Ανάλυση, Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

Ζώνες διάτμησης και κινηματικοί δείκτες (συνέχεια) - Πιεζοσκιές.
Εξάμηνο: 6o 2015-05-05 00:46:50 70
[Play] Ημέρα 6, Μέρος Α'  / Διάλεξη 11 (Στυλιανός ΛόζιοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Μικροτεκτονική - Τεκτονική Ανάλυση, Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

Ζώνες διάτμησης και κινηματικοί δείκτες.
Εξάμηνο: 6o 2015-05-05 00:39:31 81
[Play] Ημέρα 5, Μέρος Β'  / Διάλεξη 10 (Στυλιανός ΛόζιοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Μικροτεκτονική - Τεκτονική Ανάλυση, Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

Ζώνες διάτμησης (συνέχεια)(κατηγοριοποίηση ανάλογα με την παραμόρφωση) - Πετρώματα ρηξιγενών ζωνών (ταξινόμηση).
Εξάμηνο: 6o 2015-04-28 00:41:56 59
[Play] Ημέρα 5, Μέρος Α'  / Διάλεξη 9 (Στυλιανός ΛόζιοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Μικροτεκτονική - Τεκτονική Ανάλυση, Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

Ζώνες διάτμησης (γενικά χαρακτηριστικά, κατηγοριοποίηση ανάλογα με την παραμόρφωση).
Εξάμηνο: 6o 2015-04-28 00:33:54 103
[Play] Ημέρα 4, Μέρος Β'  / Διάλεξη 8 (Στυλιανός ΛόζιοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Μικροτεκτονική - Τεκτονική Ανάλυση, Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

Φυλλώσεις (συνέχεια)(πρακτική χρήση και σχέσεις επικάλυψης).
Εξάμηνο: 6o 2015-04-21 00:46:13 66
[Play] Ημέρα 4, Μέρος Α'  / Διάλεξη 7 (Στυλιανός ΛόζιοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Μικροτεκτονική - Τεκτονική Ανάλυση, Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

Φυλλώσεις (συνέχεια)(φύλλωση και πτύχωση - φύλλωση κατά αξονικό επίπεδο - διάθλαση της φύλλωσης - πτυχές διατεμνόμενες από τη φύλλωση).
Εξάμηνο: 6o 2015-04-21 00:40:33 83
[Play] Ημέρα 3, Μέρος Β'  / Διάλεξη 6 (Στυλιανός ΛόζιοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Μικροτεκτονική - Τεκτονική Ανάλυση, Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

Φυλλώσεις (συνέχεια)(μηχανισμοί ανάπτυξης δευτερογενών φυλλώσεων).
Εξάμηνο: 6o 2015-03-31 00:42:06 95
[Play] Ημέρα 3, Μέρος Α'  / Διάλεξη 5 (Στυλιανός ΛόζιοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Μικροτεκτονική - Τεκτονική Ανάλυση, Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

Φυλλώσεις (συνέχεια)(μορφολογική ταξινόμηση των φυλλώσεων, μηχανισμοί ανάπτυξης δευτερογενών φυλλώσεων).
Εξάμηνο: 6o 2015-03-31 00:43:05 90
[Play] Ημέρα 2, Μέρος Β'  / Διάλεξη 4 (Στυλιανός ΛόζιοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Μικροτεκτονική - Τεκτονική Ανάλυση, Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

Φύλλωση και σχισμός (πρακτική χρήση φυλλώσεων, τι είναι και πως δημιουργείται, πρωτογενής και τεκτονική φύλλωση).
Εξάμηνο: 6o 2015-03-24 00:36:52 90
[Play] Ημέρα 2, Μέρος Α'  / Διάλεξη 3 (Στυλιανός ΛόζιοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Μικροτεκτονική - Τεκτονική Ανάλυση, Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

Μηχανισμοί παραμόρφωσης (συνέχεια)(ενδοκρυσταλλική παραμόρφωση, ανάπτυξη διδυμιών, ανάκτηση, δυναμική ανακρυστάλλωση, μείωση των ορίων των κόκκων, στατική ανακρυστάλλωση).
Εξάμηνο: 6o 2015-03-24 00:54:16 84
[Play] Ημέρα 1, Μέρος Β'  / Διάλεξη 2 (Στυλιανός ΛόζιοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Μικροτεκτονική - Τεκτονική Ανάλυση, Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

Παραμορφωτικές φάσεις (συνέχεια) - Μηχανισμοί παραμόρφωσης (θραυσηγενής διάρρηξη - κατάκλαση, διαλυτοποίηση - καθίζηση).
Εξάμηνο: 6o 2015-03-17 00:33:17 57
[Play] Ημέρα 1, Μέρος Α'  / Διάλεξη 1 (Στυλιανός ΛόζιοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Μικροτεκτονική - Τεκτονική Ανάλυση, Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

Το πλαίσιο εργασίας της Μικροτεκτονικής (εισαγωγή, τι εξετάζει, ορολογία) - Παραμορφωτικές φάσεις.
Εξάμηνο: 6o 2015-03-17 00:41:53 90
Top